RÁMCOVÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ POŘÁDANÝCH SPOLEČNOSTÍ DARA KOČÁRKY S.R.O. NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH FACEBOOK A INSTAGRAM

(dále jen „Pravidla“)

Úvodní ustanovení

Pořadatelem soutěží je společnost Dara kočárky s.r.o., IČ: 07029811, se sídlem Sokolská 125, 757 01 Valašské Meziříčí (dále jen „Pořadatel“). Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Instagramem a ti za ni neručí.

1. Soutěží se pro účely těchto pravidel (dále jen „Soutěž“) rozumí jakákoli soutěž organizovaná Pořadatelem na oficiálních stránkách Pořadatele a/nebo na oficiálních profilech jeho výrobků a služeb (dále jen „Profil Pořadatele“) na sociálních sítích Facebook a Instagram (dále společně také jako „Sociální sítě“).

2. Pořadatel vyhlašuje Soutěž vždy uveřejněním příspěvku v rámci Profilu Pořadatele buď na sociální síti Facebook nebo Instagram a Soutěže jsou založeny na principu zasílání soutěžního příspěvku v rámci té sociální sítě, kde byla Soutěž vyhlášena. Soutěžním příspěvkem je zejména: a) odpověď na Soutěžní otázku, které soutěžící vkládá do komentářů pod příspěvek, v rámci nějž byla Soutěž vyhlášena, b) splnění jiného úkolu, např. v podobě nahrání či zaslání obsahu, zejm. soutěžní fotografie, videa, určitého komentáře apod.

3. Pořadatel vždy při vyhlášení Soutěže určí podobu jednotlivých soutěžních příspěvků, termín uskutečnění Soutěže, způsob určení výherce, počet výher a jiné případné podmínky Soutěže (dále jen „Dodatečná pravidla“). Pokud není v Dodatečných pravidlech určeno Pořadatelem jinak, bude výherce dané Soutěže vylosován.

4. Tato Pravidla vždy doplňují ustanovení Dodatečných pravidel. Pokud bude ustanovení Dodatečných pravidel konkrétní Soutěže odlišné od těchto Pravidel, má takové ustanovení Dodatečných pravidel přednost.

Účast v Soutěži

1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze plně svéprávné fyzické osoby: - mající registrovaný účet na té Sociální síti, kde byla Soutěž vyhlášena. Tento účet musí být aktivní po celou dobu trvání Soutěže, - s doručovací adresou na území České republiky, - starší 18 let (v den zapojení do Soutěže), - jenž bez výhrad souhlasí s Pravidly i Dodatečnými pravidly a zavazují se je dodržovat, - pokud nejsou v pracovním či obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli (dále jen „Zaměstnanec Pořadatele“) či nejsou osobou blízkou, ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Zaměstnance Pořadatele, (dále jen „Soutěžící“).

2. Soutěže se mohou zúčastnit i Soutěžící mladší 18 let, kteří v den zapojení se do Soutěže dosáhli věku 15 let, ovšem pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Pořadatel je oprávněn, kdykoliv průběhu trvání Soutěže vyžádat si od Soutěžícího doložení takového souhlasu.

3. Soutěžící prohlašuje, že veškeré jím sdělené údaje do Soutěže jsou pravdivé a úplné.

4. Zapojením se do Soutěže, tj. účastí v Soutěži, Soutěžící souhlasí s těmito Pravidly i s Dodatečnými pravidly a zavazuje se je dodržovat.

5. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze Soutěže Soutěžící, jenž: - nesplní tato Pravidla či Dodatečná Pravidla, - porušuje, obchází či zneužívá tato Pravidla či Dodatečná Pravidla, - by mohl poškodit dobré jméno Pořadatele, jeho výrobků a služeb či třetích osob, - jedná v rozporu se zákonem a/nebo dobrými mravy. O tom, zda je Soutěžící oprávněn účastnit se Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Soutěžící bere na vědomí, že soutěžní příspěvek může být odstraněn i samotným provozovatelem sociální sítě, a to pro porušení pravidel dané sociální sítě. Pokud se tak stane před vyhodnocením Soutěže Pořadatelem je Soutěžící rovněž ze Soutěže vyloučen. Soutěžící nemá v případě vyloučení ze Soutěže nárok na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

6. Soutěžící je oprávněn do jedné konkrétní Soutěže zaslat pouze jeden soutěžní příspěvek, není-li Pořadatelem stanoveno pro danou Soutěž jinak. V případě, že Soutěžící v rozporu s tímto pravidlem zašle do Soutěže více soutěžních příspěvků, bude brán v potaz pouze první soutěžní příspěvek takového Soutěžícího.

7. Pokud Soutěžící po uveřejnění svého soutěžního příspěvku tento posléze v době trvání Soutěže odstraní či upraví, zejména tak, že dojde k úpravě obsahu soutěžního příspěvku, bude ze Soutěže vyloučen.

8. V případě potřeby stanovení doby doručení soutěžního příspěvku Soutěžícího je rozhodující čas jeho uveřejnění (zobrazení) a dále chronologické seřazení zobrazené předmětnou sociální sítí. V případě potřeby posouzení správnosti a přesnosti soutěžního příspěvku Soutěžícího bude rozhodující výsledek zjištěný Pořadatelem. Soutěžící účastí v Soutěži bere na vědomí, že v případě výhry bude jeho jméno, příjmení, příp. podobizna uveřejněna na Sociálních sítích či na internetových stránkách Pořadatele, za účelem uveřejnění výherce Soutěže.

9. Výherci budou určeni Pořadatelem stanoveným způsobem buď v těchto Pravidlech a/nebo v Dodatečných Pravidlech.

10. Výherci budou o své výhře informováni Pořadatelem formou označení soutěžního příspěvku výherce a soukromou zprávou zaslanou v rámci té sociální sítě, v rámci níž Soutěž vyhrál, a to na účet (profil), ze kterého výherce zaslal výherní odpověď, a to nejpozději do 5 dní ode dne ukončení Soutěže, nestanoví-li Pořadatel v rámci konkrétní Soutěže jinak.

11. Výherce je povinen zaslat Pořadateli nejpozději do 5 dnů ode dne kontaktování jméno, příjmení a adresu na území České republiky pro účely zaslání výhry. V případě, že tak výherce neučiní či se ho Pořadatelem nepodaří kontaktovat, propadá výhra Pořadateli a ten je oprávněn v souladu s Pravidly a Dodatečnými pravidly dané Soutěže určit nového výherce či výhru neudělit, dle volby Pořadatele.

12. Výhra bude výherci zaslána, nejpozději do 10 dnů ode dne zaslání adresy výherce, a to na adresu uvedenou výhercem. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět Pořadateli (tedy nebude doručena) propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

13. Pokud Pořadatel zjistí, že došlo k porušení Pravidel či Dodatečných Pravidel Soutěže a Soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový Soutěžící povinný tuto výhru vrátit.

Osobní údaje

Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel bude zpracovávat jako správce osobní údaje Soutěžícího v rozsahu a za podmínek uvedených v informaci o zpracování osobních údajů viz obchodní podmínky.

Závěrečná ustanovení

Soutěž je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit s konečnou platností sporné situace vzniklé v průběhu Soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit Pravidla či Dodatečná pravidla Soutěže či Soutěž předčasně ukončit. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo ceny v Soutěži nahradit cenami obdobného typu či v obdobné hodnotě.

3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení soutěžního příspěvku a rovněž není odpovědný za technické chyby či závady při komunikaci mezi Soutěžícím a Pořadatelem.

4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.